Regulamin i warunki zakupu biletów

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW W SYSTEMIE BILETY W KRAKOWIE

§ 1 DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin wprowadza pojęcia, które definiowane są w następujący sposób:

a) Regulamin – niniejszy dokument regulujący zasady, tj. prawa i obowiązki nabywców Biletów i Bilety w Krakowie, zakupu wszystkich Biletów za pośrednictwem Systemu Bilety w Krakowie dostępnego na stronie www.biletywkrakowie.pl

b) Bilet – bilet elektroniczny w formacie PDF uprawniający Klienta do wstępu na Wydarzenie.

c) Wydarzenie – impreza lub wydarzenie artystyczne, kulturalne, muzyczne, sportowe lub inne, a w szczególności spektakl teatralny, koncert, spektakl kabaretowy, organizowane przez Organizatora, na które Bilety sprzedaje Bilety w Krakowie.

d) Klient – osoba prawna lub fizyczna lub inny podmiot nabywający Bilety na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

e) Organizator – osoba prawna lub fizyczna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zajmuje się realizacją Wydarzenia.

f) Bilety w Krakowie – Bilety w Krakowie s.c. Izabella Oleś Bożena Sowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Starowiślnej 37/15 (REGON: 363517503, NIP: 6762501301), prowadząca za pośrednictwem Systemu Bilety w Krakowie sprzedaż Biletów na Wydarzenia.

g) System Bilety w Krakowie – strona www.biletywkrakowie.pl, na której prowadzona jest sprzedaż Biletów na Wydarzenia.

h) Płatność – opłata za zakupione Bilety za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl

i) Użytkownik – podmiot korzystający ze strony www.biletywkrakowie.pl

2. Regulamin ma zastosowanie przy sprzedaży Biletów w Systemie Bilety w Krakowie na stronie www.biletywkrakowie.pl oraz w punktach mobilnych obsługiwanych w Punktach Sprzedaży Mobilnej Bilety w Krakowie

3. W razie opracowania przez Organizatora Wydarzenia własnego regulaminu realizowanego Wydarzenia, postanowienia tego regulaminu także obowiązują Klientów. W takim przypadku Bilety w Krakowie udostępni Klientowi regulamin opracowany przez Organizatora poprzez umieszczenie go na stronie opisującej Wydarzenie.

4. Klient korzystający z Systemu Bilety w Krakowie akceptuje warunki niniejszego Regulaminu, a także regulaminów Organizatorów poszczególnych Wydarzeń. Złożenie zamówienia na zakup Biletów jest jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i ewentualnym regulaminem Organizatora oraz jego akceptacją przez Klienta.

5. Właściciel lub zarządca obiektu lub terenu, na którym organizowane jest Wydarzenie może określić zasady z jego korzystania. W takich przypadkach obowiązują one Klientów biorących udział w Wydarzeniu. Zasady korzystania z obiektu lub terenu będą udostępniane na stronie internetowej Organizatora lub właściciela terenu lub obiektu.

6. System Bilety w Krakowie sprzedaje i dystrybuuje Bilety na Wydarzenia Organizatora, ale sam nie jest Organizatorem tychże Wydarzeń, chyba że System wyraźnie określa Bilety w Krakowie jako Organizatora.

7. System Bilety w Krakowie umożliwia zakup Biletów na wszystkie udostępnione na stronie www.biletywkrakowie.pl Wydarzenia pod warunkiem dokonania zapłaty za zamawiane Bilety w momencie ich zakupu. Informacje i opis Wydarzeń znajdują się na stronie www.biletywkrakowie.pl

8. Przy zakupie biletu w Systemie Bilety w Krakowie Klient może zdecydować się na zamówienie Newslettera i tym samym wyrazić zgodę na otrzymywanie od Bilety w Krakowie korespondencji, na podany adres poczty elektronicznej, z informacjami na temat Wydarzeń, Promocji i innymi podobnymi wiadomościami.

§ 2 ZAKUP BILETÓW NA STRONIE WWW.BILETYWKRAKOWIE.PL

1. Sprzedaż biletów odbywa się przez złożenie zamówienia poprzez przejście przez Klienta przez następujące etapy sprzedaży, konieczne dla zakupu biletu:

a) wybór Wydarzenia z listy udostępnionych Wydarzeń i kliknięcie ikony z adresem url KUP BILET;

b) wybór liczby zamawianych Biletów w zależności od Wydarzenia oraz kategorii lub rodzaju Biletu (bilet ulgowy przyznawany jest zgodnie z Regulaminami Organizatorów poszczególnych Wydarzeń);

c) rejestracja i logowanie nie są konieczne dla zakupu Biletu;

d) wypełnienie formularza zamówienia oraz akceptacja wyszczególnionych kosztów zamówienia i Regulaminu, a także udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia;

e) wybór sposobu płatności za Bilet i dokonanie opłaty za zarezerwowane Bilety za pośrednictwem dostępnej metody płatności w terminie 30 minut od złożenia zamówienia; po terminie 30 minut rezerwacja zostaje automatycznie anulowana;

f) potwierdzenie dokonanego zamówienia poprzez wysłanie na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej informacji o jego statusie;

g) przesłanie biletu w formacie PDF na adres poczty elektronicznej Klienta (podany w formularzu zamówienia) w przeciągu 1 dnia roboczego po otrzymaniu informacji z serwisów płatniczych o dokonanej płatności, obsługujących System Bilety w Krakowie.

§ 3 PROCEDURA PŁATNOŚCI ZA BILET

1. Płatność za zamawiane Bilety następuje w trakcie składania zamówienia w wybrany przez Klienta sposób:

a) za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl;

b) za pomocą karty kredytowej Visa lub Euro/Mastercard;

2. Wszelkie ewentualne i dodatkowe koszty związane z dokonywaniem płatności w wybrany przez Klienta sposób, ponosi Klient.

3. Wszystkie podane ceny są cenami brutto i zawierają należny podatek VAT.

4. W zależności od konkretnego Wydarzenia, Bilety w Krakowie zastrzega, iż niektóre metody płatności mogą być niedostępne na stronie www.biletywkrakowie.pl

5. Za pośrednictwem wybranej metody płatności za Bilet, Klient może dokonać zapłaty za jedno zamówienie.

6. Potwierdzenie przez Klienta wybranej metody płatności i jej dokonanie oznacza prawnie skutecznie zawartą umowę sprzedaży Biletu.

7. Dokonanie płatności przez Klienta celem realizacji zamówienia oznacza zawarcie umowy na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827(U)).

§ 4 DOSTARCZENIE ZAMÓWIONEGO BILETU

1. System Bilety w Krakowie przesyła bilet w formacie PDF, do samodzielnego wydrukowania, na adres poczty elektronicznej Klienta (podany w formularzu zamówienia) w przeciągu 1 dnia roboczego po otrzymaniu informacji z serwisów płatniczych o dokonanej płatności, obsługujących System Bilety w Krakowie.

2. System Bilety w Krakowie przewiduje możliwość przesyłania voucherów do wymiany na bilety na miejscu Wydarzenia. Informacja o takiej możliwości pojawia się na stronie Systemu Bilety w Krakowie w momencie zakupu Biletów.

3. Klient zobowiązuje się do zachowania przesłanych drogą elektroniczną Biletów w formacie pdf tylko do własnego użytku i nie kopiowania Biletów oraz nie udostępniania osobom postronnym. W przypadku jeśli Organizator podczas Wydarzenia stwierdzi, iż Bilet został podrobiony, przerobiony bądź skopiowany, wstęp na Wydarzenie nie będzie możliwy.

4. Do wydruku Biletów w formacie pdf należy użyć białego papieru w formacie A4 tak, aby wydrukowane kody były poprawnie widoczne. Pojedynczy Bilet uprawnia do wejścia na dotyczące go Wydarzenie jedną osobę. System Bilety w Krakowie nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieuprawnionego powielenia raz otrzymanego Biletu przez Klienta lub inne osoby, którym Klient udostępnił dane otrzymanego Biletu (w tym wydruku lub kopii elektronicznej).

5. Klient zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych niezbędnych do odbioru Biletów wskazanych w zamówieniu.

6. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego zweryfikowania danych umieszczonych na dostarczonych Biletach z danymi wskazanymi przy składaniu zamówienia. W przypadku nieprawidłowych danych Klient winien postąpić zgodnie z zasadami procedury reklamacyjnej wskazanymi w niniejszym Regulaminie.

7. Bilety w Krakowie zastrzega prawo do anulowania zamówienia bądź odstąpienia do umowy w przypadku, gdy Użytkownik dokonał płatności w sposób sprzeczny z prawem lub niniejszym Regulaminem.

§ 5 FAKTURY

1. Podczas wypełniania formularza celem zakupu Biletów, istnieje możliwość zaznaczenia ikony z oświadczeniem o wyrażeniu chęci otrzymania faktury VAT. Faktura ta zostanie dostarczona Klientowi na zasadach i w terminach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). W przypadku otrzymania przez Bilety w Krakowie całości zapłaty za Bilet, faktura VAT zostanie wystawiona Klientowi nie później niż 15 (piętnastego) dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Bilety w Krakowie otrzymało zapłatę. Faktura VAT jest przesyłana w formie elektronicznej w formacie pdf na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w procesie rezerwacji Biletu lub zakładaniu konta.

§ 6 ZWROTY, REKLAMACJE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ

I. ZWROTY

1. Klientowi zawierającemu umowę w Systemie Bilety w Krakowie poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 roku) nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

2. Zwroty Biletów realizowane są tylko w przypadku odwołania Wydarzenia, zmiany jego daty, miejsca lub innej istotnej zmiany w programie Wydarzenia.

3. Zamówione przez Klienta samodzielnie usługi, w tym turystyczne, hotelarskie i usługi w zakresie zakwaterowania w związku z Wydarzeniem są organizowane na własne ryzyko Klienta. System Bilety w Krakowie nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za brak możliwości skorzystania z tych usług.

4. W przypadku zwrotu Biletu System Bilety w Krakowie będzie zobowiązany do zwrotu na rzecz Klienta ceny za Bilet w przypadku i w zakresie kwot otrzymanych na ten cel przez System Bilety w Krakowie od Organizatora. W przypadku uzyskania przez System Bilety w Krakowie od Organizatora wiarygodnej informacji o odwołaniu Wydarzenia lub zmianie jego daty, lub godziny, Bilety w Krakowie podejmie niezbędne działania w celu jak najszybszego przekazania przedmiotowej informacji Klientom.

5. Celem dokonania zwrotu Biletu w przypadku odwołania Wydarzenia należy wysłać wiadomość na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając informację o chęci zwrotu Biletu oraz numer rezerwacji. W przypadku płatności za pośrednictwem systemu przelewy24.pl środki pieniężne zwracane są na numer rachunku bankowego, z którego została wykonana płatność za Bilet, chyba że Klient wskaże inny numer rachunku bankowego w wiadomości elektronicznej zawierającej informację o chęci dokonania zwrotu Biletu. W przypadku płatności kartą kredytową, informację o płatności kartą należy podać w wiadomości elektronicznej zawierającej informację o chęci dokonania zwrotu Biletu. W takim wypadku środki pieniężne zostaną zwrócone na rachunek karty, którą dokonano płatności za Bilet. Od momentu, gdy Klient otrzyma wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, że środki pieniężne zostały przekazane do zwrotu, Bilety w Krakowie zastrzega sobie prawo 14 dni roboczych na dokonanie autoryzacji tej płatności.

6. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia innej niż określona w niniejszym Regulaminie procedury dokonywania zwrotu Biletów na wypadek odwołania Wydarzenia lub zmiany daty i miejsca odbycia Wydarzenia. Zasady i terminy dokonywania zwrotu Biletów w takim wypadku dostępne będą na stronie www.biletywkrakowie.pl O zmianie procedury dokonywania zwrotu Biletów w przypadku odwołania Wydarzenia, zmiany daty i miejsca odbycia Wydarzenia Użytkownik zostanie poinformowany także w momencie składania zamówienia za pośrednictwem Systemu Bilety w Krakowie.

II. REKLAMACJE

1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w zakresie dotyczącym nieprawidłowości w funkcjonowaniu Systemu Bilety w Krakowie.

2. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać niezwłocznie po zaistnieniu sytuacji powodującej potrzebę jej zgłoszenia. Do reklamacji należy dołączyć opis zaistniałej sytuacji.

3. Wszelkie reklamacje należy kierować na adresy wskazane w potwierdzeniu zamówienia lub na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Termin składania reklamacji upływa w momencie rozpoczęcia Wydarzenia, którego reklamacja dotyczy.

5. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpływu do Systemu Bilety w Krakowie z zastrzeżeniem § 5 III. Ust. 1. Odpowiedź na reklamację jest udzielana za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres wskazany przez Klienta lub Użytkownika.

6. Reklamacje dotyczące płatności realizowanych poprzez system Przelewy24.pl rozpatrywane są przez Przelewy24.pl na zasadach przyjętych przez właściciela tego serwisu i dostępnych na stronie www.przelewy24.pl. System Bilety w Krakowie nie ponoszą odpowiedzialności za korzystanie z usług systemu Przelewy24.pl.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. System Bilety w Krakowie prowadzi wyłącznie sprzedaż i dystrybucję biletów i nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Organizatora Wydarzenia lub informacje przez niego przekazywane. Całkowita odpowiedzialność dotycząca wydarzenia leży po stronie jego Organizatora.

2. Bilety w Krakowie nie ponosi odpowiedzialności za przebieg Wydarzenia jak również za zgodność przekazu promocyjnego i informacyjnego dotyczącego Wydarzenia z rzeczywistym przebiegiem Wydarzenia. Wyłącznie odpowiedzialny za przebieg Wydarzenia jest Organizator. Ewentualne skargi i wnioski dotyczące Wydarzenia należy wnosić do Organizatora. Skargi i wnioski skierowane do Bilety w Krakowie, a dotyczące organizacji Wydarzenia, zostaną przekazane Organizatorowi.

3. Bilety w Krakowie nie ponosi odpowiedzialności za realizację Wydarzenia, a także za zmianę terminu (przez co należy rozumieć zarówno datę jak i godzinę) Wydarzenia jak i miejsce Wydarzenia oraz za jego odwołanie.

4. Bilety w Krakowie nie ponosi odpowiedzialności za szkody i koszty, które poniósł Klient w związku z Wydarzeniem, a w szczególności jego organizacją, zmianą lub odwołaniem. Wszelkie roszczenia dotyczące powyższego, należy wnosić do Organizatora. Roszczenia skierowane do Bilety w Krakowie zostaną przekazane Organizatorowi.

5. Użytkownik i Klient winien sygnalizować Bilety w Krakowie wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sytemu Bilety w Krakowie. System Bilety w Krakowie nie odpowiada za czasową niedostępność Systemu, która wynika z przyczyn technicznych lub z okoliczności, na które System Bilety w Krakowie nie ma wpływu i które znajdowały się poza kontrolą Bilety w Krakowie, tj. siła wyższa. Siła Wyższa oznacza jakiekolwiek zdarzenie poza kontrolą Bilety w Krakowie, w tym m.in. zdarzenie losowe, wojnę, powstanie, rozruchy, zamieszki, akty terroryzmu, pożar, wybuch, powódź, kradzież istotnego sprzętu, umyślną szkodę, atak cybernetyczny, strajk, lock-out, warunki atmosferyczne, zabezpieczenie na rzecz osoby trzeciej, wymogi wynikające z obronności kraju, akty i regulacje organów administracji państwowej lub samorządowej. Bilety w Krakowie nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Klienta za niewykonanie jakichkolwiek obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu w zakresie, w jakim będzie to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej.

6. Bilety w Krakowie nie odpowiada za błędy w trakcie korzystania z www.biletywkrakowie.pl wynikające z nieumiejętnego korzystania z www.biletywkrakowie.pl przez Użytkownika. Bilety w Krakowie nie ponoszą odpowiedzialności za korzystanie przez Klienta i Użytkownika z Systemu Bilety w Krakowie w sposób sprzeczny z niniejszym regulaminem. 7. Bilety w Krakowie nie podnosi odpowiedzialności za dostarczenie Biletu na adres poczty elektronicznej lub wysłanie wiadomości z informacjami dotyczącymi zamówienia lub odwołanego Wydarzenia na niewłaściwy adres poczty elektronicznej, jeśli dane zostały błędnie podane przez Użytkownika lub Klienta.

8. Bilety w Krakowie zastrzega sobie prawo do weryfikowania danych zawartych na Bilecie zakupionym za pośrednictwem Systemu Bilety w Krakowie z danymi posiadacza tego Biletu, pod kątem ich zgodności. System Bilety w Krakowie zastrzega, iż w razie jakichkolwiek wątpliwości co do tego czy dane posiadacza Biletu nie są zgodne z danymi zawartymi na Bilecie, ma prawo do żądania okazania przez posiadacza Biletu dokumentu tożsamości celem dokonania weryfikacji. Bilety w Krakowie zastrzega, że w przypadku różnicy danych istniejących na Bilecie a danych osobowych posiadacza Biletu, Bilety w Krakowie ma prawo odmówić wstępu takiemu podmiotowi na Wydarzenie, na który został zakupiony Bilet.

§ 7 UCZESTNICTWO W WYDARZENIACH

1. Zasady uczestnictwa w Wydarzeniach określa Organizator Wydarzenia. Klient ma obowiązek zapoznania się z Regulaminami poszczególnych Wydarzeń, a w szczególności w poniższych kwestiach:

a) kontrole bezpieczeństwa – Organizator ma prawo przeprowadzać kontrole w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników sprawdzające stan trzeźwości uczestników czy też wnoszenie na teren Wydarzenia przedmiotów prawnie zabronionych: alkoholu, narkotyków, broni.

b) spóźnienia – Organizator ma prawo ograniczyć lub odmówić wstępu na teren Wydarzenia osobom, który przybyły na Wydarzenie po jego rozpoczęciu;

c) sprzęt rejestracji obrazu i dźwięku – Organizator ma prawo zabronić używania sprzętu rejestrującego obraz lub/i dźwięk podczas Wydarzenia, a także zabronić wnoszenia na teren Wydarzenia sprzętu rejestrującego obraz lub/i dźwięk;

d) efekty specjalne – Organizator ma prawo i obowiązek informować o efektach dźwiękowych, audiowizualnych, świetlnych, pirotechnicznych i innych, które mogą stanowić przeciwwskazania zdrowotne dla niektórych osób.

§ 8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dokonując rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności na udostępnianie niezbędnych danych Organizatorowi Wydarzenia, na które dokonywana jest rezerwacja oraz realizacji dostawy. Bilety w Krakowie będzie uprawniony do przetwarzania danych osobowych Użytkownika do celów marketingowych związanych ze sprzedażą Biletów na Wydarzenia, tj. związanych z dostarczaniem newsletterów, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę.

2. W wypadku, kiedy usługa elektroniczna wymaga podania przez Klienta określonych danych, Klient zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, kompletnych, zgodnych z prawem oraz nie wprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki powstałe w wyniku nieprawidłowego wypełnienia formularzy, wniosków i innych dokumentów w zakresie podanych danych, wyłączną odpowiedzialność ponosi Klient.

3. Administratorem danych osobowym w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 2000 r. (t.j. Dz.U. z 2001r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) o ochronie danych osobowych jest firma Bilety w Krakowie s.c.

4. Klient ma w każdej chwili prawo wglądu do swoich danych osobowych i może zażądać usunięcia swoich danych osobowych przez Bilety w Krakowie.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zakazane jest przesyłanie przez Klienta lub Użytkownika informacji i treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, mogących wprowadzić w błąd, a także treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W przypadku wysłania takich treści Bilety w Krakowie mają prawo zablokować Klientowi dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną oraz wystąpić na drogę prawną z roszczeniem odszkodowawczym, zgodnie z zasadami Kodeksu cywilnego.

2. Wszelka korespondencja Klienta lub Użytkownika z Bilety w Krakowie winna odbywać się drogą elektroniczną, o ile Bilety w Krakowie nie wyrażą woli odmiennego sposobu komunikacji.

3. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od momentu ich opublikowania na stronie www.biletywkrakowie.pl

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego.

5. W odniesieniu do wszelkich kwestii związanych z danym zamówieniem zastosowanie ma Regulamin obowiązujący w dniu składania zamówienia.

6. W razie sporów z Użytkownikiem lub Klientem, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie.